lauantai 31. joulukuuta 2016

Kuntavaalit 2017 Tampereella kiteytettynä äänestäjille tiedoksi: Aikataulu: Kuntavaalit (aiemmin kunnallisvaalit) pidetään 9. huhtikuuta 2017. Ennakkoäänestys on kotimaassa keskiviikosta tiistaihin 29.3.–4.4.2017 jopa Tampereella

Kuntavaalit 2017 Tampereella kiteytettynä äänestäjille tiedoksi:

Aikataulu: Kuntavaalit (aiemmin kunnallisvaalit) pidetään 9. huhtikuuta 2017. Ennakkoäänestys on kotimaassa keskiviikosta tiistaihin 29.3.–4.4.2017 jopa Tampereella

Ehdokkaat: Ehdokkaita kuntavaaleissa voivat asettaa puoluerekisterissä olevat puolueet sekä äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset. Viime kuntavaaleissa 2012 Pirkanmaalla oli ehdokkaita yhteensä 3 259 ja Tampereella 672. Ehdokaslistat pitää toimittaa kunnan keskusvaalilautakuntaan viimeistään 28. helmikuuta.

Äänioikeus: Äänioikeus on, jos täyttää 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä 9. huhtikuuta.

Valtuustoille jatkoaikaa

Jos kuntavaaleja ei olisi siirretty huhtikuuhun 2017, ne pidettäisiin lokakuun kolmantena sunnuntaina 2016. Nyt kuntavaaleissa äänestetään vasta 9. huhtikuuta 2017.

Kuntien nykyiset valtuustot saavat neljän vuoden kauteensa viiden kuukauden pidennyksen. Uudet kaupunginvaltuustot ja kunnanvaltuustot aloittavat toimintansa kesäkuun alusta 2017.

Tarkoituksena on, että kuntavaalit ja eduskuntavaalit järjestetään huhtikuussa aina kahden vuoden välein. Vuorottelun voi rikkoa vain se, jos eduskunta hajotettaisiin ja päätettäisiinkin järjestää ennenaikaiset eduskuntavaalit. Niitä ei ole tarvittu 1970-luvun jälkeen.

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut ja varavaltuutetut kaupunginvaltuustoihin ja kunnanvaltuustoihin. Kuntavaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset.

Välittömyys tarkoittaa sitä, että kuntavaalien äänioikeutetut äänestävät suoraan sitä henkilöä, jotka toivovat tulevan valituksi valtuustoon. Jokaisella ehdokkaalla on oma numeronsa, jonka äänestäjä kirjoittaa äänestystilanteessa saamaansa vaalilippuun.

Salaisuus merkitsee sitä, ettei kukaan voi saada selville, ketä on kuntavaaleissa äänestänyt tai onko jättänyt kuntavaleissa tyhjän äänestyslipun. Sen sijaan tieto siitä, onko äänioikeutettu käynyt kuntavaaleissa äänestämässä, ei kuulu vaalisalaisuuden piiriin. Pienillä äänestyspaikoilla toki on helposti arvattavissa kuka ketäkin on äänestänyt.

Suhteellisuudella tarkoitetaan sitä, että puolueet saavat kuntavaaleissa valtuustopaikkoja suunnilleen samassa suhteessa kuin niiden ääniosuus on vaaleissa.

Kaikilla äänioikeutetuilla on kuntavaaleissa yhtäläinen äänioikeus eli vain yksi ääni.

Äänioikeus siellä, missä asuu

Äänioikeus kuntavaaleissa on 18 vuotta täyttäneillä. Käytännössä riittää, että täyttää 18 vuotta viimeistään kuntavaalien vaalipäivänä 9. huhtikuuta 2017.

Äänioikeus kuntavaaleissa on sidottu kunnassa asumiseen. Se määräytyy kuntavaaleissa 2017 sen mukaan, missä on kirjoilla perjantaina 17. helmikuuta 2017.

Suomen kansalaisten lisäksi äänioikeutettuja kuntavaaleissa ovat muun EU:n jäsenvaltion sekä Islannin ja Norjan kansalaiset, joiden kotikunta kyseinen kunta on 17. helmikuuta 2017. Äänioikeus kuntavaaleissa on myös muulla ulkomaalaisella, jolla on lisäksi ollut Suomessa yhtäjaksoisesti kotikunta kahden vuoden ajan tätä ennen.

Huolestuttavaa on että EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa olevat henkilöt, joiden asuinpaikka kyseinen kunta on, voivat tietyin edellytyksin äänestää kuntavaaleissa.

Ei vain ryvettyneiden ja munattomien puolueiden ehdokkaita

Ehdokkaita kuntavaaleissa voivat asettaa puoluerekisterissä olevat puolueet sekä äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset. Viime kuntavaaleissa vuonna 2012 Pirkanmaalla oli ehdokkaita yhteensä 3 259 ja Tampereella 672.

Nyt on uusien rynnistäjien paikka ja tilausta uusille ehdokkaille:

Puolueen ja valitsijayhdistyksen tulee toimittaa ehdokaslistansa kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28. helmikuuta 2017 ennen kello 16. Samaan määräaikaan mennessä keskusvaalilautakunnalle on toimitettava myös ilmoitus vaaliliitoista ja yhteislistoista.

Valitsijayhdistyksen ehdokkaan asettamiseksi voi kuntavaaleissa perustaa vähintään kymmenen kyseisessä kunnassa äänioikeutettua henkilöä. Valitsijayhdistykset voivat sitten keskenään muodostaa yhteislistoja, joissa on useampia ehdokkaita.

Pienessä, enintään 1 500 asukkaan kunnassa valitsijayhdistyksen voi kuntavaaleissa perustaa kolme äänioikeutettua, ja 1 501–2 000 asukkaan kunnassa viisi äänioikeutettua. Väkiluku lasketaan marraskuun 2016 lopun tilanteen mukaan.

Kukin puolue, vaaliliitto tai yhteislista voi asettaa kuntavaaleissa ehdokkaita enintään puolitoista kertaa niin paljon kuin kunnassa valitaan valtuutettuja. Tampereella enimmäismäärä kuntavaaleissa on sata ehdokasta, koska valtuutettuja valitaan 67.

Ehdokasasettelulomakkeet löytyvät http://vaalit.fi -sivustolta.

Valtuusto päättää koostaan, sikäli kun unohdetaan grynderimafian vaikutus kuntavaaleissa erilaisin sidoksin kunnallisvaalien markkinoinnissa.

Kunnassa valittavien valtuutettujen lukumäärästä päättää nykyään valtuusto. Laissa on kuitenkin säädetty vähimmäismäärä kunnan asukasluvun perusteella. Valtuutettuja on valittava pariton määrä.

Jos kunnassa on asukkaita enintään 5 000, valtuutettuja on valittava kuntavaaleissa vähintään 13. Jos asukasluku on 5 001–20 000, vähimmäismäärä on 27.

Asukasmäärän ollessa 20 001–50 000 vähimmäismäärä valtuutettuja on 43, 50 001–100 000 asukkaalla vähimmäismäärä on 51, 100 001–250 000 asukkaalla vähimmäismäärä on 59, 250 001–500 000 asukkalla vähimmäismäärä on 67 ja asukasmäärän ollessa yli puoli miljoonaa on valittava vähintään 79 valtuutettua.

Tampereen kuntavaaleissa 2017 valittava valtuutettujen määrä ennallaan, 67:ssä. Jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä.

Se, missä kunnassa henkilö voi asettua ehdokkaaksi kuntavaaleissa, määräytyy pääsääntöisesti sen mukaan kuin äänioikeuskin, eli missä henkilö on kirjoilla perjantaina 17. helmikuuta 2017.

Jos henkilö kuitenkin muuttaa kotikuntaansa kyseisen päivämäärän jälkeen, hänen vaalikelpoisuutensa seuraa mukana. Käytännössä ehdokkaan kotikunnan pitää olla selvä viimeistään keskiviikkona 8. maaliskuuta 2017.

Kuntavaalien 2017 ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina 9. maaliskuuta 2017. Keskusvaalilautakunta laatii ehdokaslistojen yhdistelmän, johon otetaan arvotussa järjestyksessä kaikkien puolueiden, valitsijayhdistysten ja yhteislistojen ehdokkaat.

Ennakkoon voi äänestää missä vaan

Ennakkoäänestys kuntavaaleissa järjestetään kotimaassa keskiviikosta tiistaihin 29.3.–4.4 ja ulkomailla keskiviikosta lauantaihin 29.3–1.4.

Yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu. Esimerkiksi tamperelainen äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon esimerkiksi Helsingissä tai Pirkkalassa sijaitsevassa ennakkoäänestyspaikassa.

Erityisissä ennakkoäänestyspaikoissa kuten sairaaloissa ja vanhainkodeissa voivat äänestää vain niissä hoidettavana olevat henkilöt. Liikuntarajoitteiset voivat tilata kotiäänestyksen tiistaihin 28.3.2017 kello 16:een mennessä ilmoittamalla asiasta kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Äänestyspaikat auki klo 9

Varsinaisena kuntavaalien vaalipäivänä 9. huhtikuuta 2017 kuntavaalien äänestyspaikat ovat avoinna kello 9–20. Äänestyspaikkoja on jokaisessa kunnassa vähintään yksi ja koko maassa noin 2 500.

Varsinaisena vaalipäivänä saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettuun ilmoituskorttiin.

Uutena äänestyspaikkana Tampereella Vuoreksen asukkaille toimii Vuoreksen koulu. Aiemmin Vuoreksen asukkaat äänestivät varsinaisena vaalipäivänä Etelä-Hervannan koulussa.

Vaaleissa ehdolla olevat henkilöt eivät enää saa toimia vaalilautakunnan eivätkä keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä. Siten äänestäjän ei tarvitse enää kohdata ehdokkaita vaalipaikalla pöydän takana ojentamassa äänestyslipukkeita tai leimaamassa niitä.

Kuntien keskusvaalilautakunnat aloittavat ennakkoäänten laskennan vaalipäivänä 9. huhtikuuta aikaisintaan kello 15. Ennakkoäänestysten tulos pyritään julkistamaan pian äänestyspaikkojen sulkeuduttua kello 20.

Heti äänestyspaikkojen sulkeuduttua vaalilautakunnat aloittavat varsinaisena vaalipäivänä annettujen äänten laskennan. Yleensä alustava tulos kokonaisuudessaan on selvillä viimeistään kello 23.

Vertausluvut ratkaisevat

Kuntavaalien tulos määräytyy suhteellisissa vaaleissa Suomessa käytettävän laskentatavan mukaan. Ensin lasketaan kunkin ryhmittymän eli puolueen, vaaliliiton, yhteislistan tai siihen kuulumattoman valitsijayhdistyksen saama kokonaisäänimäärä. Sitten asetetaan kunkin ryhmittymän ehdokkaat paremmuusjärjestykseen heidän saamiensa äänimäärien perusteella.

Kolmannessa vaiheessa lasketaan kullekin ehdokkaalle vertausluvut. Ryhmittymän eniten ääniä saanut ehdokas saa vertausluvukseen ryhmittymän koko äänimäärän, toiseksi eniten ääniä saanut puolet ryhmittymän äänimäärästä, kolmanneksi tullut ehdokas kolmanneksen ja niin edelleen.

Lopuksi kunnan kaikki ehdokkaat asetetaan vertauslukujen mukaiseen paremmuusjärjestykseen, ja tästä listasta valitaan valtuutetuiksi niin monta ehdokasta kuin kunnassa valitaan valtuutettuja.

Valtuustoilla monenlaisia muutoksia edessä riippuen miten matuinvaasio ja islamisaatio, sekä hallituksen kusetuslinja menee läpi kunnallishallinnossa

Kuntavaaleissa 2017 valittavat valtuustot ovat huuhaa muutoksen edessä puolentoista vuoden jälkeen, sillä vuoden 2019 alusta ne eivät enää päätä sosiaali- ja terveyspalveluista. Nämä budjettipainoltaan kunnan suurimmat tehtävät siirtyvät uusien maakuntien vastuulle, jollei mitään erityistä tapahdu


Kuntien oletetuiksi ns kunnallisiksi tehtäviksi jäävät monikulttuurisuuden eli kusetuksen määrärahat, päivähoidoista, kouluista, tiehankkeista, kaavoituksesta, sekä elinkeino- ja kulttuuripalveluista päättäminen. Aiempien kuntavaalien keskeiset teemat Tampereella, Rantaväylän tunneli ja ratikka, kusetettiin läpi, uskaltamatta niitä altistaa kunnalliselle päätöksenteolle.

Mitä on tapahtunut?

Edellisissä kuntavaaleissa vuonna 2012 perussuomalaiset olivat vaalien suurin voittaja vuoden 2008 kuntavaaleihin verrattuna, vaikka eduskuntavaaleihin 2011 verrattuna puolue ottikin selvästi takapakkia. Pirkanmaalla perussuomalaiset saivat 13,5 prosenttia äänistä, mikä oli 7,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin neljä vuotta aikaisemmin pidetyissä kunnallisvaaleissa.

Pirkanmaan suurin puolue kuntavaaleissa 2012 oli kokkarihuijarit 24,5 prosentin osuudella niukasti ennen kansallista kusettajaamme sdp:tä, joka sai 23,4 prosenttia äänistä. Kokoomus menetti edellisten kuntavaalien kannatuksestaan 2,3 prosenttiyksikköä, kun taas matuinvaasiota ajava sdp lisäsi kannatustaan 0,5 prosenttiyksikköä.

Keskustan kannatus Pirkanmaalla kuntavaaleissa 2012 oli 12,4 prosenttia, vihreiden 9,2 prosenttia, vasemmistoliiton 9,0 prosenttia ja kristillisdemokraattien 4,4 prosenttia. Nämä kaikki ottivat hieman takapakkia edellisistä kunnallisvaleista.

Tampereella kokoomus säilyi suurimpana puolueena 24,8 prosentin ääniosuudella ennen sdp:tä, joka nosti kannatuksensa 23,5 prosenttiin. Komuvihreiden kannatus laski 14,1 prosenttiin ja perussuomalaisten nousi 12,8 prosenttiin.

Perussuomalaisten Tampereelle viime kuntavaaleissa saamat yhdeksän paikkaa ovat kutistuneet kuuteen paikkaan, kun kaksi valtuutettua on loikannut talikkoomujen kelkkaan ja yksi perustanut oman lillukanvarsia heilttavan valtuustoryhmän. Kokoomuksen maanpetturit on menettänyt vaalien jälkeen yhden valtuutetun 17:sta Tampereen Puolesta -valtuustoryhmään.

Tampereen koko kuntavaalitulos löytyy täältä, taulukossa ovat ehdokkaat vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä.

Tamperetta on viime kuntavaaleissa lähtien hallinnut mätä korruptoitunut demokratian irvikuva mokutusta ja islamisoittamistamme edistäen: kokoomus, sdp, vihreät ja vasemmistoliitto. Sillä on valtuustossa ylivoimainen kansan tahtoa vastustava enemmistö.

Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kokkari) ilmoitti elokuun lopulla olevansa käytettävissä jatkokaudelle. Pormestarin valitsee kuntavaaleissa valittava kaupunginvaltuusto keskuudestaan heti ensi töikseen, kun se aloittaa toimintansa kesäkuun alusta 2017.

KUNTAVAALIT SUOMI TAMPERE, MIEHITETTYJEN ALUEIDEMME YLLÄ LIEHUU RYSSÄN LIPPU, JOTEN SIELLÄ EI PÄÄSE SUOMALAISET ÄÄNESTÄMÄÄN

Aikataulu
Vaalipäivä sunnuntai 9.4.2017.

Ennakkoäänestys silvotussa tynkä-Suomessa matuinvaasion keskellä 29.3.-4.4.2017.

Ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina 9.3.2017.

Ehdokashakemukset jätettävä viimeistään tiistaina 28.2.2017 ennen klo 16.

Äänioikeustiedot määräytyvät perjantaina 17.2. 2017 ja äänioikeusrekisteri perustetaan viimeistään 22.2. 2017.

------------------------------------

Tampereen kuntavaalit 2017 Suosittelemme äänestämään muita kuin nykyisiä velttoperseitä eri puolueiden elättilehminä ja munattomina kuohilaina, jotka altistavat Tampereen vain matuinvaasion elättien rahoittajiksi
http://tampereen-kuntavaalit-2017.blogspot.fi/


Tampereella selkein maahanmuuton ja islamin vastainen ehdokas on Seppo Lehto sinisilmäinen, vaan ei "sinisilmäinen" väärällä tavalla kuten nykyinen desantteja täynnä oleva kaupunginvaltuusto http://kuntavaaliehdokas-Tampere-2017.blogspot.fi

-----------------------------------------------lauantai 15. lokakuuta 2016

Tampereen kuntavaalit 2017 ehdokkaiksi maahanmuuton ja islamisaation vastustajia Suomi suomalaisille

Tampereen kuntavaalit 2017 ehdokkaiksi maahanmuuton ja islamisaation vastustajia Suomi suomalaisille

Kuntavaaliehdokkaan pitää sitoutua palvelemaan Suomea suomalaisuutta ei somalien tmv:ien kotouttamista Suomeen, sillä jokainen kuuluu kotimaahansa eikä muulle juurrutettavaksi. Elintasopakolaisten eli suoraan sanottuna statuksensa valehtelevien määrä on huikea. Kuka maksaa loppulaskun siivelläelävien maahantulolaskuna? Sinä, minä, lapsemme, lastemme lapset turvallisuus- ja elintasovajeena. Muistakaa se.
Seppo Lehto suomalainen vaihtoehto Tampereen kuntavaaleissa 2017

--------------------------------


 http://rajat-kiinni.blogspot.fi  Rajat kiinni Tampereella ja koko Suomessa matuinvaasiolta ja islamistien rällestykseltä välttyäksemme
-----------------------

Tampereen kuntavaalit 2017 Suomi suomalaisille merkeissä ja Rajat kiinni tavoittein ;)
https://tampereen-kuntavaalit-2017.blogspot.fi/

---------

Seppo Lehto maahanmuuton ja islamisaation vastustaja Rajat kiinni tilaisuudessa 5.3.2016 Tampereen vanhalla kirjastotalolla.

Kuvaus Seikku Kaita